a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
Arsa Satışı,İşyeri Kiralama

 

 

 

 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

 

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 24 adet Arsa ve 9 adet Mesken 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi hükmüne göre açık artırma ihale suretiyle her bir adedi ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

 

MADDE 2                                                                    A  R  S  A

 

S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

M2' Sİ

M E V K İ

 

DURUMU

M2

 BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

1

İ33B16C2D

90

156

567,77

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

350,00-TL

5.970,00-TL

2

İ33B21C2C

2179

3

877,71

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

160,00-TL

4.215,00-TL

3

İ33B21C2C

2179

4

424,17

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

160,00-TL

2.040,00-TL

4

İ33B21C2C

2179

6

416,13

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

160,00-TL

2.000,00-TL

5

İ33B21C2C

2179

7

674,87

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.940,00-TL

6

İ33B21C2C

2179

8

522,50

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.275,00-TL

7

İ33B21C2C

2179

9

522,50

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.275,00-TL

8

İ33B21C2C

2179

10

522,50

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.275,00-TL

9

İ33B21C2C

2179

11

522,50

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.275,00-TL

10

İ33B21C2C

2179

12

522,50

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.275,00-TL

11

İ33B21C2C

2179

13

548,59

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

145,00-TL

2.390,00-TL

12

İ33B21C2C

2182

3

614,06

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

170,00-TL

3.140,00-TL

13

İ33B21C2C

2182

4

830,67

Eskipazar Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

170,00-TL

4.240,00-TL

14

İ33B16B4A

2017

1

5842,53

Mutafoğlu Mah.

Konut Alanı

175,00-TL

30.680,00-TL

15

54

1917

5

824,69

Mutafoğlu Mah. 2. Mın.

Hisseli Konut Al.

600,00-TL

14.850,00-TL

16

21

785

16

772,01

Yenicami Mah.

Konut Alanı

350,00 TL

8.110,00-TL

17

80

883

7

573,76

Yenicami Mah.

Konut Alanı

120,00-TL

2.070,00-TL

18

79

1330

19

560,18

Yenicami Mah.

Konut Alanı

250,00-TL

4.210,00-TL

19

79

1330

20

370,16

Yenicami Mah.

Konut Alanı

250,00-TL

2.780,00-TL

20

79

1330

21

325,26

Yenicami Mah.

Konut Alanı

250,00-TL

2.450,00-TL

21

64/1

1543

1

2062,46

Yenicami Mah. 2. Mın.

Tali İş Merk.Alanı

200,00-TL

12.380,00-TL

22

64/1

1554

1

4438,85

Yenicami Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

100,00-TL

13.320,00-TL

23

70

708

11

2762,87

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın.

Tic+Konut Alan

600,00-TL

49.750,00-TL

24

71

2050

1

6685,54

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın.

Konut Alanı

230,00-TL

46.135,00-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E S K E N

 

S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

BLOK

BAĞ. BL. NO

M E V K İ

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

1

69/3

1341

3

A

1.Bodrum- 3

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın.

250.000,00-TL

7.500,00-TL

2

69/3

1341

3

A

Zemin - 5

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

260.000,00-TL

7.800,00-TL

3

69/3

1341

3

A

Kat 3 - 12

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

285.000,00-TL

8.550,00-TL

4

69/3

1341

3

A

Kat 6 - 18

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

300.000,00-TL

9.000,00-TL

5

69/3

1341

3

B

Zemin - 4

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

250.000,00-TL

7.500,00-TL

6

69/3

1341

3

B

Kat 1 - 5

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

270.000,00-TL

8.100,00-TL

7

69/3

1341

3

B

Kat 2 - 10

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

285.000,00-TL

8.550,00-TL

8

69/3

1341

3

B

Kat 5 - 17

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

300.000,00-TL

9.000,00-TL

9

69/3

1341

3

B

Kat 7 - 23

Yukarı Nohutlu Mah. 2. Mın

310.000,00-TL

9.300,00-TL

 

 

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES             : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 15 / 08 / 2018 - Saat: 12:00

d. İHALE TARİHİ VE SAATİ                         : 15 / 08 / 2018 - Saat: 14:00

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ     : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

 

MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi vermesi,

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7- İdarece belirlenen 300,00-TL tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

8- Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

9- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1

 

 

 

 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

 

MADDE-1:Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Mevkii ve Numarası belirtilen toplam 41 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir.

 

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE-2:Kiralamaya esas işyerlerinin muhammen bedeli, geçici teminatı, işletim süreleri ve niteliği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SIRNO

ADRES

İŞYERİ

NO

NİTELİĞİ

İŞLETME

BAŞ.TARİHİ

İŞLETME

BİT.TARİHİ

M. BEDEL

( AYLIK )

GEÇİCİ

TEMİNAT

1

Bahçeşehir Mahallesi 

1

Özel Eğitim Okulu

01/09/2018

31/12/2020

1.500,00-TL

1.260,00-TL

2

Erd. Akdağ Mah. Bel.Terminali

8

Otobüs Yazıhane

01/09/2018

31/12/2020

1.500,00-TL

1.260,00-TL

3

Erd. Akdağ Mah. Bel.Terminali

12

Otobüs Yazıhane

01/09/2018

31/12/2020

1.500,00-TL

1.260,00-TL

4

Erd. Akdağ Mah. Bel.Terminali

13

Otobüs Yazıhane

01/09/2018

31/12/2020

1.500,00-TL

1.260,00-TL

5

Erd. Akdağ Mah. Bel.Terminali

30

Hediyelik Eşya

01/09/2018

31/12/2020

1.000,00-TL

840,00-TL

6

E. Akdağ Mah.Şehir Hastanesi Karşısı

4

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

1.000,00-TL

840,00-TL

7

E. Akdağ Mah.Şehir Hastanesi Karşısı

5

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

1.250,00-TL

1.050,00-TL

8

Köseoğlu Mah. Galericiler Sitesi

7

Oto Galeri

01/09/2018

31/12/2020

550,00-TL

465,00-TL

9

Köseoğlu Mah. Galericiler Sitesi

38

Oto Galeri

01/09/2018

31/12/2020

550,00-TL

465,00-TL

10

Köseoğlu Mah. Galericiler Sitesi

40

Oto Galeri

01/09/2018

31/12/2020

550,00-TL

465,00-TL

11

Köseoğlu Mah. Galericiler Sitesi

44

Oto Galeri

01/09/2018

31/12/2020

550,00-TL

465,00-TL

12

A.Nohutlu Mah. Büyükcami Karşısı

2

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

250,00-TL

210,00-TL

13

Medrese Mah. Çarşı Hamam Üstü

3

Takı-Mücevherat

01/09/2018

31/12/2020

500,00-TL

420,00-TL

14

Medrese Mah.Adnan Mend. Bulvarı

11

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

600,00-TL

505,00-TL

15

Medrese Mah.Adnan Mend. Bulvarı

13

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

600,00-TL

505,00-TL

16

Medrese Mah.Şeyhzade Cad.

4

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

410,00-TL

350,00-TL

17

Medrese Mah.Kültür Sokak

4

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

400,00-TL

340,00-TL

18

Medrese Mah.Kültür Sokak

5

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

400,00-TL

340,00-TL

19

Medrese Mah. Tol Çarşı. Beyazhan

4

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

300,00-TL

255,00-TL

20

Medrese Mah. Tol Çarşı. Beyazhan

27

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

100,00-TL

85,00-TL

21

Medrese Mah. Tol Çarşı. Beyazhan

28

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

100,00-TL

85,00-TL

22

Medrese Mah. Tol Çarşı. Beyazhan

35

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

200,00-TL

170,00-TL

23

Medrese Mah. Tol Çarşı. Beyazhan

36

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

200,00-TL

170,00-TL

24

Med. Mah.Tol Çarşı. Sarraf.Cad.Girişi

1

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

150,00-TL

130,00-TL

25

Med. Mah.Tol Çarşı. Sarraf.Cad.Girişi

2

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

300,00-TL

255,00-TL

26

Med. Mah.Tol Çarşı. Sarraf.Cad.Girişi

3

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

300,00-TL

255,00-TL

27

Med. Mah.Tol Çarşı. Sarraf.Cad.Girişi

4

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

300,00-TL

255,00-TL

28

Med. Mah.Tol Çarşı. Sarraf.Cad.Girişi

5

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

300,00-TL

255,00-TL

29

Mutafoğlu Mah. Sungurlu Caddesi

2

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

275,00-TL

235,00-TL

30

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

372

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

31

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

373

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

32

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

376

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

33

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

377

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

34

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

378

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

35

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

379

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

36

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

380

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

37

Medrese Mah. Abide İşhanı.   1.Kat.

381

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

50,00-TL

50,00-TL

38

Şeyhosman Mah. Yozgat Park Alt Kat

15

İşyeri

01/09/2018

31/12/2020

3.500,00-TL

2.950,00-TL

39

Şeyhosman Mah. Yozgat Park Alt Kat

18

Bayan Kuaför

01/09/2018

31/12/2020

800,00-TL

675,00-TL

40

Şeyhosman Mah. Yozgat Park Alt Kat

19

Erkek Kuaför

01/09/2018

31/12/2020

400,00-TL

340,00-TL

41

Şeyhosman Mah. Yozgat Park Alt Kat

20

Mantar Büfe

01/09/2018

31/12/2020

500,00-TL

420,00-TL

 

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

 

MADDE-3: İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES               :   Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ.    :  15 / 08 / 2018 - Saat: 12:00

d. İHALE TARİHİ VE SAATİ                            :    15 / 08 / 2018 - Saat: 14:30                                                              

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ       : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

 

MADDE-4:İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

1-Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2-Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3-İmza Sirküleri vermesi,

a)-Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b)-Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5-Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi vermesi,

6-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdarece belirlenen 100,00-TL’si tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

8-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

9-İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1