a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

                                                                             YOZGAT BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1:                  

Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının; yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb., mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında  gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam

Madde 2:

Bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3:

Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı  Kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği ile belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4         :          

Belediye         : Yozgat Belediyesini,

Meclis             : Yozgat  Belediye Meclisini,

Encümen         : Yozgat Belediye Encümenini,

 

Başkanlık        : Yozgat Belediye Başkanlığını,

Başkan                        : Yozgat Belediye Başkanını,

Müdürlük        : Yozgat  Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Müdür             : Yozgat  Belediyesi Zabıta Müdürünü,

Zabıta             : Yozgat  Belediyesi Zabıtasını ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Emir ve Yasaklar (Emre aykırı Davranışlar)

 

Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 5         :

5.1)      Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 08.00-20.00, cumartesi ve pazar günü kış saatinde 09.00-18.00, yaz saatinde 09.00-20.00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak,

                                  

5.2)      Yol, kaldırım, meydan, park, pazaryeri, mezarlıklar, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane ve ibadethanelerin avlularında, terminal, gar, telefon kulübeleri, bankamatikler gibi alanlarda alkollü içki içmek veya banklarda yatmak,

 

5.3)      Kamuya ait çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, spor alanlarına, ağaçlara, fidanlara; hayvan bağlamak, çivi çakmak, yazı yazmak, resim çizmek veya tahrip etmek,

 

5.4)      Yol, kaldırım, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile iş hanı, pasaj gibi umumi binaların ve apartmanların ortak kullanım alanlarını işgal etmek,

 

5.5)      Gerekli sağlık taramaları yapılmamış Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte tanımlanan ev ve süs hayvanlarını ve her türlü yabani hayvanı evde veya bahçede beslemek, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya sahibinin elinde olsa bile etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek ve bu gibi hayvanları başıboş bırakmak,

 

5.6)      Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve ilan-reklam yapmak,

 

5.7)      Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak

 

5.8)    Her ne surette olursa olsun,  kamuya ait alanları araç park etmek yada araç parkını engellemek  amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası ve bunun gibi şeyler koymak, yada herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak, yasaktır.

 

5.9)      Özel Mülkiyet alanında  olsun yada olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde,  belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyon ve benzeri organizasyon düzenlemek,

 

5.10 ) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı ve benzeri şeyler yıkamak, binalarda halı, kilim ve benzeri şeyleri silkelemek, pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 arası etrafı rahatsız etmemek ,apartman yönetiminden izin almak  şartıyla silkelemek, karlı havalarda evlerin, apartmanların ve iş yerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları temizlememek,

 

 

 

 

İmar ile İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 6         :

6.1)      İnşaatların görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

 

6.2)      Binaların tamamını veya kör cephe dahil herhangi bir cephesini kısmen veya tamamen sıvasız veya boyasız bırakmak, (yapılmadığı taktirde belediyece yapılarak, masrafları mal sahibinden tahsil edilir.)

 

6.3)      Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek şekilde baca çıkarmak,

 

6.4)      Şehir içinde büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak, yine şehir içinde bulunan ev ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak, (daha önce ruhsatlı yapılmış yerler hariç)

 

6.5)      İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,

 

6.6)      Meydan, yol ve yaya kaldırımlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması ve gerekli levha ve işaretlerinin konulmaması,

 

6.7)      Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini almamak,

 

6.8)      Mesken ve işyerleri önüne proje dışı ilave sundurma ve benzerlerini yapmak,

 

6.9)      Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, mülkiyet sınırı dışına taşarak, merdiven veya kademeli girişler yapmak,

 

6.10)    Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların sularını açığa akıtmak,

 

6.11)    Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi sularının, akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbir almamak,

 

6.12)    Cadde, sokak ve kaldırımlara izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kömür, kum, çakıl, vb. malzeme dökmek veya bekletmek,

 

6.13)    Konutlarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan yakmak,

 

6.14)    Binalar yıkılırken gerekli güvenlik önlemlerini almamak,

6.15)    Boş arsa içinde çadır veya buna benzer barakalar yapmak. (Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir.)

6.16) İnşaat çalışma esnasında paletli araçlar asfalt yol üzerinde yürütmek.

6.17) İnşaat sahiplerinin etrafını nizama uygun şekilde  güvenlik önlemi almamak.

 

Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 7         :

7.1)  Tüm kentte etrafı kirletecek veya kötü koku neşredecek deri, paçavra vs. sermek, dökmek veya kurutmak,

 

7.2)      Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri veya taşınması sırasında etrafı kirletmek veya tahrip etmek,

 

7.3)      Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (Cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)

 

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler şunlardır:

-          Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs.), kereste, demir malzeme ve artıkları

-          Evlerden çıkacak kereste ve odun parçala­rı, eski ev eşyaları,

-          Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,

-          Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,

-          Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçe­si atıkları,

-          Kalorifer, kül ve cürufları,

-          Atık pil ve akümülatörler.

Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler şunlardır:

-         Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

-         Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutusu ve şişeleri, cam parçaları, plastik  ku­tu kova, küçük bidon v.s,

-         Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlü kâğıt, mukavva  kutu ve parçalar,

-         Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,

-         Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisle­yen hayvan pislikleri,

-         Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri,

-         Sahipsiz her türlü hayvan leşleri

7.4)      Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku neşreden maddeler atmak veya dökmek,

 

7.5)      Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

 

7.6)      Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (drenaj) sularının giderlerini kanalizasyon şebekesine bağlamak,

 

7.7)      İşyerleri ve işletmeler tarafından kanal bağlantı izin belgeleri (Evsel Atıksa Bağlantı İzin Belgesi, Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi) alınmadan kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak,

 

7.8)      Kanalizasyon deşarj limitlerini sağlamadan ve endüstriyel nitelikli atık suyu bulunan tüm işletmelerin atık sularını ön arıtmadan geçirmeden kanalizasyon şebekesine deşarj etmek,

 

 

7.9)      Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi dışında kanala herhangi bir noktadan döküm yapması,

 

7.10)    İzinsiz olarak tüm yapıların ve binaların, yeraltı ve yer üstü geçitlerinin, eğitim ve öğretim kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tretuvarları, kent mobilyalarını, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

 

7.11)    Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri izinsiz toplamak veya depo etmek,

 

7.12)    Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı gibi şeyleri yıkamak, binalardan dışarı halı vb. şeyleri sarkıtarak çırpmak,

 

7.13)    Mesken ve işyerleri temizlenirken kirli, çamurlu ve atık sularını kaldırımlara, yola akıtmak,

 

7.14)    Hayvan pazarı ve izin verilen alanlar dışında hayvan alım ve satımı yapmak,

 

7.15)    Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına; çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak, araçlardan çöp atmak,

 

7.16)    Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçmasına engel olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

 

7.17)    Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları merdivenin kullanımını engelleyecek şekilde bırakmak,

 

7.18)    Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

 

7.19)    Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat ve yaş deriyi açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkları yerlere dökmek veya dökülmesine sebep olmak,

 

7.20)    Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak,

 

7.21)    Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek,

 

7.22)    Temizlik aracı geliş saatine kadar çöpleri sızdırmaz plastik çöp konteyneri                                                     içinde muhafaza etmemek ve çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak,

 

7.23)    Umumi çeşmelerden motorlu araçlar ve bunlara bağlı ekipmanlarla veya hortumla herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

 

7.24)    Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya belediye ve  kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek,

 

7.25)    Belediyeden gerekli izinleri almaksızın yol, kaldırım ve meydanlarda kazı yapmak,

 

7.26)    Boş arsalardaki yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli önlemleri almamak, kurumuş yabani otların temizliğini yapmamak (Yapılmadığı taktirde arsa belediye tarafından temizlenir ve temizleme masrafı arsa sahibinden alınır.), boş arsalara izinsiz malzeme koymak ve depolamak.

 

7.27) İki ve çok katlı binalarda üst katlardan her ne suretle olursa olsun su tesisatlarından kaynaklanacak su sızıntısı WC, banyo, lavabo, vb sızıntıları akıtmak yasaktır.

 

Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 8         :

8.1)      Ticari taksileri yolcu alma amaçlı, durak harici bölgelerde park etmek,

 

8.2)      Kavşak ve sinyalizasyon lambalarına 15 metrelik mesafede, park yasağı ve araç çekim bölgelerine, kaldırımlara, yaya geçitlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne araç park etmek,

 

8.3)      Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak,

 

8.4)      Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak,

 

8.5)      Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek,

 

8.6)      İşyerlerinin önlerine, kaldırım veya yola, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve ışıldak vb. elemanları koymak,

 

8.7)      Tespit edilen bölgelere belirlenen saatler dışında ağır vasıtalarla girmek veya park etmek,

 

8.8)      İzin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu ulaşım araçları tarafından terminal haricinde yolcu indirmek veya yolcu almak,

 

8.9)      Toplu taşım araçları ile; ilgili kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak taşıma yapmak,

 

8.10)    İtfaiyeye ait yangın muslukları ve belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde araç park etmek,

 

8.11)    Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile meskûn mahallerde, sokak aralarında veya halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmak veya park etmek,

 

8.12)    Belediye çalışma alanına aracını park etmek, alınan güvenlik önlemlerine zarar vermek,

 

8.13)    Pazaryerlerinde tezgâh arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara araçlarını gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemek,

 

8.14)    Belirlenen saatler dışında, yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, bu çalışmalarını trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde yapmak, işlem bittikten sonra çevreyi temiz bırakmamak.

           

 

 

 

Oto Gar İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 9         :

9.1) Otogardan çıkış almak mecburidir.

 

9.2) Otogar saati geldiğinde perondan çıkış yapmayan otobüs ve yazıhane sahiplerine;

 

9.3) Çıkış ücreti ödememek amacı ile otogar çevresinde yolcu alan otobüs ve firma sahiplerine;

 

9.4) Otogar içerisinde araçlarını yıkayan temizleyen araç sahiplerine ve ilgililerine;

 

9.5) Otogar içinde ileri derecede ses gürültü yapan firma sahiplerine;

 

9.6) Otogarda yanlış saat söyleyerek bilet kesen yazıhaneler hakkında yasal işlem uygulanır.

 

 

 

 

 

İşyerleri ile ilgili emir ve yasaklar

Madde 10       :

 

10.1)    Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde faaliyette bulunmak,

 

10.2)    Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurmamak,

 

10.3)    Gıda satışı yapılan iş yerlerinde çalışan personelin Hijyen belgesi bulundurmamak ve yasal süresinde almamak,

 

10.4)    İşyerleri için belediyelerin belirlemiş olduğu açma kapama saatlerine riayet etmemek,

 

10.5)    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açmak ve çalıştırmak,

 

10.6)    İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurmamak,

 

10.7)    İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında ruhsata aykırı işleri yapmak,

 

10.8)    İşyerlerinin; fiziki durumlarını, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra değiştirmek,

 

10.9)    Satışta kullanılan ölçü ve tartı aletlerini, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, damgalattırmamak,

 

10.10)  Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almamak,

 

10.11)  Açıkta ekmek taşımak, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurmak veya satmak,

 

10.12)  İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş iş elbiselerini giymemeleri ve temiz tutmamaları,

 

10.13)  İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak,

 

10.14)  İşyerlerinin ruhsat, vergi levhası ve fiyat listelerini görünür yere asmamak,

 

10.15)  Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak, (noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.)

 

10.16)  Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımları şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlememek,

 

10.17)  Gıda ile ilgili işyerlerini zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis etmemek veya bu şekilde muhafaza etmemek.

 

10.18) Kullanılmış pasa bezleri yıkanmadan tekrar kullanmak (Fabrika ve fırınlarda kullanılan pasa bezleri ve diğer tüm malzemeler tam bir temizlik içerisinde olacaktır.)

 

10.19) Etiketsiz ekmek çıkarmak. (Ekmeklerin altına üretildiği fabrikanın veya fırının adının yazıldığı etiket yapıştırılacaktır.)

 

10.20) Üretim bölümünde çalışanların beyaz iş gömleği başlık giymeden çalışmak.

 

10.21) Ekmek fırınlarında ekmek, pide, hamur vb gibi maddelerin içinde gözle görülür yabancı madde bulunmak.

 

10.22) Ekmekler eski, kırık ve dökük taşımak. (Kasalarda etrafı kapalı şekilde kapalı araçlarla taşınacaktır.)

 

10.23) Fabrika ve fırınlar çevreyi kirletmemek ve zarar vermemek için bacalarına kurum tutucu takmamak.

 

10.24) Yönetmelikte gösterilen yerlerin dışında ekmek satışı yapmak.

 

10.25) Ekmeklerin bayilere nakli esnasında kapalı olan bayinin önüne kasalarla ekmek bırakmak.

 

10.26) Kasalar içerisinde bayi önlerinde ve pazar yerlerinde açıkta veya kapalı da olsa seyyar ekmek satışı yapmak.

 

10.27) Ekmek bayilerinde kapalı camekanlı dolaplar dışında ekmek satmak.

 

10.28) Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20*30 ebadında bir levha asmamak.

 

10.29) Belirlenen randıman dışında ve unu elemeden kullanmak.

 

10.30) Fırınların genel durumun yönetmelik dışında çalıştırmak.

 

10.31) Fırın faaliyette olduğu zamanlarda ses, ısı, ve diğer çevreye zarar verecek unsurlarını izalesi verilen zaman içinde yapacak ve Isı ve ses yalıtımı yapmadan çalıştırmak.

 

10.32) 18 yaşından küçüklere sigara ve dal sigara satışı yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 11       :

11.1)    Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan alanlarındaki reklam tanıtım unsurları (totem vb.) için Yozgat Belediyesinden izin almadan uygulama yapmak,

 

11.2)    Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak,

 

11.3)    Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek,

 

11.4)    Belediyece belirlenmiş yerler dışında her türlü reklam bezleri, afiş ve benzerlerini asmak,

 

11.5)    Belediye sınırları içerisinde    Yozgat Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği’ne aykırı olarak ilan ve reklam yapmak.

 

Evcil-Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Hükümler

Madde:12

12.1) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan beslenemez.

12.2) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların hacetleri umuma mahsus yerlerde yaptırılamaz,

12.3) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olmayan, kimliğini ve Hayvan Sağlık Ra­porunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar ile sokulamaz veya bunlar ilçe içinde bir yerden bir yere götürülemez. (Nakil yapılacak aracın özellikleri belediyenin ilgili memurlarınca tespit edilir.)

12.4 )Cadde ve sokaklarda belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan gezdirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başı boş bırakılamaz, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde beslenemez,

12.5) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yer­lere atılamaz veya gömülemez,(Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Be­lediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tara­fından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömüle­cektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

12.6) Binaların yönetim planında karar alınmadan; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde herhangi bir evcil hayvan beslenemez. Yönetimince izin verilen binalarda ise evcil hayvanların belediyeye kayıt yaptırılması mecburidir.

12.7) Ticari, turistik veya özel amaçlı binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanlar şehre izinsiz giremez,

12.8) Apartman dairelerinde veya ortak kullanım alanlarında veteriner raporu ve kat maliklerinden muvafakat alınmadan kedi, köpek ya da gürültü veya koku açısından çevreye zarar veren hayvanlar beslenemez, bunlara barınak yapılamaz, izin alınmadan şehrin meskun yerlerine kafes, kulübe vb. yapılamaz,

12.9)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14 kapsamında Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler

Madde 13- Daimi ve geçici pazar yerleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

13.1) Daimi ve geçici pazar yeri kurulması ve kaldırılması ilgili ilçe belediyesi meclis kararı ile olur.

13.2) Kurulması düşünülen pazar yeri ile ilgili olarak trafik açısından İl Trafik Komisyon’un görüşü alınır.

13.3)Pazar yerlerinde nizam ve intizam Belediye Zabıtasınca temin edilir.

13.4)Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulu­nacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlığınca düzenlenecek, elektronik pazar yeri tahsis belgesi almaları zorunludur.

13.5) Pazarcılar, pazarın devam ettiği müddet­çe sağlık muayene ve elektronik tahsis belgesini yanla­rında taşımak ve sorulduğunda ilgililere göstermek zorundadır.

13.6) Pazar yerlerinin ortası, halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçiş yerleri araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekil­de işgal edilmeyecek olup, işgal edenler hakkında cezai hü­kümler uygulanacaktır.

13.7) Pazarcı esnafı, Belediyece belirlenen saatlerde faaliyet gösterecektir. Bu saatler dışında faaliyette bulunmak yasaktır. Pazarcıların faaliyet saatleri Belediye Meclisi tarafından yaz ve kış uygulaması olarak iki şekilde düzenlenir.

13.8) Et ve et ürünleri (salam, sucuk, sosis, kuru et, kuru balık, pastırma vs.)  ile süt ve süt ürünlerini (Zeytin, peynir, yoğur vs.) pazar yerinde gerekli önlemleri almadan (dolap, soğutucu vb.) satmak yasaktır.

13.9) Pazarcı esnafından gıda maddesi satanların ve yanlarında çalışan diğer personelin sağlık muayene cüzdanları bulunacak ve her 6 ayda bir sağlık muayenelerini yaptıracaklardır. Sağlık muayene cüzdanları istenildiğinde görevli personele gösterilmek üzere yanlarında bulunacaktır.

13.10)Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilme­den yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmaya­cak, bu tür gıdalar kapalı kutular içerisinde muhafaza edilerek satılacaktır.

13.11) Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, üretici olduklarına dair Ziraat Müdürlüğü veya üretim yaptığı yerin muhtarlığından fotoğraflı üretici belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

13.12) Pazar yerinde kimliği belli olmayan (üretim yeri, son kullanma tarihi, markası) gıda maddelerini satmak yasaktır.

13.13)Pazar yerinde kümes hayvanı (tavuk, civciv, kaz vs.) ve canlı hayvan satmak yasaktır.

13.14) Balık satışı yapan esnafların tezgah olarak galvanizli sac kullanması ve pis sularını sokağa akıtmaması zorunludur.

13.15) Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması amacıyla Belediyeden izin almak zo­runludur. İzinlerin geçerliliği sadece mevsimlik olup, izin belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapılamaz.

13.16)Tartılacak malların ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla(gereksiz) zarara uğratacak derecede kalın kâğıt vb. şeyler ile hijyen kurallarına uygun olmayan poşet kullanmak yasaktır.

13.17)Pazar yerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması, (Bütangaz tüpleri, tiner vb.) esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, patlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır.

13.18) Pazarcı esnafı, mallarını taşıdığı motorlu veya motorsuz araçlarını otoparklara park edecek, otoparklarla sözleşme yapılacak, sözleşme yapılmayan ve sokaklara park edildiği anlaşılan esnafın belgesi iptal edilecektir.

13.19)Pazarcı esnafı, pazaryerinde bizzat kendisi bulunacak, mazeretsiz olarak 2 hafta üst üste pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın çalışma belgesi iptal edilecektir. Mazeret gerekçesi belgeli olarak ibraz edilecektir.

13.20) Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez.

13.21)Pazarcı esnafı uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgâh yerini çöpler poşetlenmiş ve etrafı temizlemiş olarak terk edecektir.

13.22) Pazarcı esnafı Pazaryerinde uygunsuz kıyafetle satış yapmayacak(atletli, yarı çıplak vs.) Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının kimlik bilgilerinin yazılı olduğu isimlik bulunacaktır.

13.23) Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeyi eksiksiz tartacak, yanlış tartarak vatandaşı aldatmayacaktır.

13.24) Pazarcı esnafı görevli memurlar ile müşterilere kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle (gereksiz) bağırıp çağırmayacaktır.

13.25) Açık Pazar yerlerinde Pazarcı esnafı bina ve dükkân kapılarını geçişi engelleyecek şekilde kapatmayacak, duvarlara ve tretuvarlara çivi, kazık vb. şeyler çakmayacak, pencere demirlerine ve başkasına ait yerlere ip bağlamayacaktır.

13.26) Üzerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddeleri satılmayacaktır.

13.27) Pazarcı esnafı tahsis belgesinde kayıtlı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.

13.28) Pazarcı esnafı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun hareket edecek, satmış oldukları malzemeleri 6502 sayılı kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde değiştirecek veya iade alacaklardır.

13.29) Pazar yerlerinde argo kelimeler kullanarak satış yapmak, müşterinin huzurunu bozmak ve hanutçuluk yapmak, bu tutumunda ısrarcı olmak yasaktır,

13.30)Pazar kurulan günlerde motorlu veya motorsuz araçların pazar yerine girmesi yasaktır.

 

13.31) Açık Pazar yerlerinde kurulan pazar tahtaları pazarın kurulacağı gün güneş doğarken getirilecek, öncesinde tahta, tezgâh vb. emtialar bulundurulmayacak.

13.32)Açık Pazar yerlerinde satış maksadıyla kullanılan seyyar tahtalar Belediyemizce belirlenen kapama saatinden en geç bir saat sonra kaldırılacak, hiçbir malzeme bırakılmayacak.

13.33) Aşağıdaki fiilleri bir yıl içerisinde 5 defadan fazla işleyenlerin tahsis belgeleri iptal edilerek fiilin işlendiği pazar yerindeki faaliyetlerine son verilir.

(1) Fatura ibraz edemeyenler,
(2) Pazar çizgilerini ihlal edecek şekilde satış yapanlar ve malzeme koyanlar,
(3) Hileli satış yaptığı ve Ölçüler ve Ayar Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler,
(4) Çöp torbası kullanmayan ve tezgâh yerini temizlemeden bırakanlar,
(5) Mazeretsiz olarak pazar tezgâhının başında bulunmayanlar,
(6) Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar,
(7) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uymayanlar,
(8) Açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile soğuk hava dolabı kullanması gerektiği halde kullanmayanlar,
(9)  Pazaryerini kiraya verenler ve belediye müracaat etmeden devredenler,
(10) Pazar açma ve kapama saatine riayet etmeyenler 

 

Diğer Emir ve Yasaklar

Madde 14       :

14.1)    Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

 

14.2)    Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

 

14.3)    Eğlence mekânları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan herhangi bir eğlence, şenlik, panayır vb. organizasyon düzenlemek,

 

14.4)    Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun, ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak,

 

14.5)    Güneş battıktan sonra, izinsiz olarak her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

 

14.6)    Belediyeden izin almadan mezarlık içinde buğday, toprak, çiçek vs. satışı yapmak, ücret karşılığı mezar üzerlerinde düzenleme yapmak,

 

14.7)    Mezarlıklarda cenaze töreni esnasında cenaze yakınlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak,

 

14.8)    Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve asfalt vasfını bozmak, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

 

14.9)    Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, spor aletleri, oyuncak ve benzeri malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazmak,

 

14.10)  Şehir içerisindeki belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambalarını, trafik işaret ve sokak levhalarını, belediye ses yayın cihazlarını, otobüs durak ve tabelalarını, çöp kutularını vb. kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

 

14.11)  Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla madde bulundurmak,

 

14.12)  Cadde, sokak ve meydanlarda ne suretle olursa olsun katı veya sıvı yakıtlar yakmak,

 

14.13)  Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal vb. yerlerde kapalı camekânlarda satış yapmamak, seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışını yapmak,

 

14.14)  Şehir dâhilinde tüm binaların ısıtılmasında; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanılmaması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılmaması, bu konuda alınacak kurum kararlarına uyulmaması,

 

14.15)  Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vb. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak,

 

14.16) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanlığı ve Valilik emir ve yasakları ile çıkarılan yönetmeliklere uymamak.

 

14.17) Bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlara hiçbir şey konulamaz, hiç kimse tarafından işgal edilemez, ticarethaneler her türlü malları ile geçici de olsa bulvar, cadde ve sokakları, kaldırımları işgal edemez, keza bu yerler motorlu ve motorsuz taşıtlarla da işgal edilemez.

 

14.18) Ticarethaneler ve meskenler bulvar cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak herhangi bir şey asmak yasaktır. Ticarethanelerin cephelerine sabit veya seyyar saçak yapmak yasaktır. Ancak güneşten ve yağmurdan muhafaza için kanunda belirlenen tip, uzunluk ve irtifada seyyar açılıp-kapanır tente yapılabilir. İşyerleri ve yapıların sokak yüzlerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 m. olacaktır Tente siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek  koşulu ile en fazla1.5 m. olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Madde: 15     :

 

15.1)    2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. ve 8. maddesine aykırı hareket edenler zabıta personeli tarafından tespiti halinde 6. maddedeki yazılı fiiller ile ilgili belediye encümenine, 8. madde ile ilgili ise mülki amire cezai işlem uygulanmak üzere havalesi yapılır.

 

15.2) Belediye encümeni kararıile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

 

15.3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “yetkili idarelerden usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda işyeri açıldığının tespiti halinde, açılan işyerlerine ruhsatlandırılması için 15 gün süre verilir. Süre sonunda ruhsat alınmamış ise işyeri mühürlenerek kapatılır.

 

15.4)    Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Kanun’un, 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, belediye encümeni kararıyla idarî para cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.

 

15.5)    Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

 

15.6) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin M bendinde belirtilen‘‘Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 24 saat içinde geri alınmayan gıda maddelerini, hayır kurumlarına cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek’’ hükmü gereği iadesi sonucu sağlığı tehdit edebilecek, iş yeri dışında satılmaması gereken gıda malları ile tekrar seyyar faaliyeti dışında başka amaçla kullanılması mümkün olamayan malzemeler seyyar faaliyetini önlemek amacıyla bir tutanakla imha edilerek geri dönüşüme kazandırılır.

 

15.7) Bu yönetmelikte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14, inci maddelerde yer alan, emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi (Emre aykırı davranış) uygulanır.

 

15.8)    Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtası yapar.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yükümlülük                                    

Madde 16       :

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 

Hüküm Bulunmayan Haller          

Madde 17       :

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.

 

Yürürlük      

Madde 18       :

Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanlığının bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme       

Madde 19       :

Bu yönetmelik hükümlerini Yozgat Belediyesi Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Hazırlayan :    Yıldız ERSİN

                        Zabıta Müdürü